Nhận bản demo & rarr;

Video hướng dẫn

Kết nối dữ liệu

Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu

Lập kế hoạch hàng tồn kho và bổ sung

Dự báo doanh thu