Говорете с експерт →

Въздействието на нарастващите лихвени проценти и инфлацията върху глобалните вериги на доставки

В динамичния свят на управлението на веригата за доставки професионалистите постоянно се справят с набор от предизвикателства, които могат да доведат до смущения и несигурност. Нарастващата инфлация и лихвените проценти могат значително да повлияят на разходите по веригата за доставки и финансовото планиране. С нарастването на цените разходите за доставки се увеличават, което прави професионалистите от решаващо значение да се справят с тези предизвикателства проактивно.

В тази статия ще се съсредоточим конкретно върху въздействието на високата инфлация и лихвените проценти върху операциите по веригата на доставки и как да смекчим ефекта им.

Нарастващата инфлация

Нарастващата инфлация във веригата на доставки представлява многостранно предизвикателство, засягащо различни аспекти на бизнес пейзажа. Тъй като инфлацията ескалира, тя оказва натиск върху оперативните разходи, предизвиквайки повишени цени на суровините, транспорта и други основни компоненти. Такива ескалации на разходите значително натоварват маржовете на печалбата, засягайки финансовото състояние на бизнеса.

Лихвени проценти и контрол на инфлацията

Централните банки често повишават лихвените проценти в опит да управляват инфлацията, като стимулират хората да спестяват пари. Следователно, това води до намалени разходи, теоретично предизвиквайки намаляване на търсенето и в крайна сметка понижаване на разходите. По време на периоди на променливо търсене и нарастващи разходи има изкушение да се изоставят дългосрочните стратегии в полза на незабавните решения. Тъй като краткосрочните корекции може да изглеждат подходящи, от решаващо значение е да се прецени как тези бързи мерки се привеждат в съответствие с бъдещите промени на пазара, за да се гарантира устойчива рентабилност на бизнеса.

Въздействие на повишените лихвени проценти и инфлацията върху веригите за доставки

Намаляване на инвестициите в инфраструктурата на веригата за доставки: Високите лихвени проценти намаляват привлекателността на дългосрочните инвестиции в инфраструктурата на веригата за доставки за бизнеса. Това включва нежеланието за изграждане или придобиване на нови складове или съоръжения за съхранение, актуализиране на транспортни средства или прилагане на цифрови подобрения в системите на веригата за доставки.

Повишени разходи при заеми: По-високите лихвени проценти повишават цената на заема, което води до увеличени разходи за ежедневни операции като осигуряване на инвентар, транспорт и съхранение. Този скок на разходите може да намали печалбите и да доведе до проблеми с паричния поток, оказвайки влияние върху способността на бизнеса да инвестира в операции по веригата за доставки или да изпълнява изискванията за поръчки.

Спад в търсенето: Лихвените проценти влияят на потребителските разходи поради увеличените разходи по заеми, което води до намалено търсене, което пряко засяга веригата за доставки. Намаленото търсене налага намаляване на производството или намалени поръчки, което оказва влияние върху доставчиците по-надолу по веригата на доставки.

Глобални последици върху веригите за доставки: Повишените лихвени проценти в дадена страна могат да отекнат в глобалните вериги за доставки, особено в случаите, когато държавите силно разчитат на заеми за своите операции. Вследствие на това предприятията по света са изправени пред повишени разходи по заеми, намалени инвестиции, намалено търсене и смущения във веригата на доставки, когато са взаимосвързани като доставчици или клиенти.

Повишени разходи за съхранение: Нарастващите лихвени проценти увеличават разходите за съхранение на инвентара, включващи складови разходи, застраховка и финансиране. Предприятията са склонни да смекчат тези разходи чрез намаляване на нивата на запасите. Въпреки това, тази практика на по-икономични вериги за доставки и намалени резервни запаси увеличава риска от изчерпване, ако търсенето варира или ако има прекъсвания в доставките на доставчици.

Как мениджърите на веригата за доставки могат да се справят с по-висока инфлация и лихвени проценти

Тъй като инфлацията и лихвените проценти нарастват, мениджърите на веригата за доставки се оказват в челните редици на смекчаването на последиците върху техните бизнес стратегии. За навигиране в тези бурни води, няколко ключови подхода могат да укрепят веригите за доставки и да поддържат оперативна стабилност.

Оптимизиране на инвентара: Оценяването и коригирането на нивата на запасите е от първостепенно значение за смекчаване на въздействието на по-високите лихвени проценти. Оценяването и фината настройка на нивата на запасите може да освободи капитал, който иначе би могъл да бъде обвързан, като гарантира наличието на финансови ресурси за основни инвестиции. Използването на методи като ABC/XYZ анализ и оценки на състоянието на инвентара дава възможност на мениджърите да се съсредоточат върху продукти с висока стойност, оптимизирайки инвентара за устойчиво клиентско търсене.

Подобряване на устойчивостта на веригата за доставки: Изграждането на устойчивост във веригите за доставки е от решаващо значение. Прилагането на стабилни стратегии за управление на риска, диверсификацията на мрежите от доставчици и дигитализирането на операциите играят ключова роля в създаването на гъвкави и адаптивни вериги за доставки. Способността за прогнозиране и предвиждане на прекъсвания укрепва способността на бизнеса да се справя с предизвикателни пазарни условия.

Преглед на структурите на разходите и цените: В отговор на увеличените разходи поради инфлацията мениджърите на веригата за доставки трябва внимателно да оценят структурата на ценообразуването. Прехвърлянето на повишени разходи към клиентите е една от стратегиите, но цялостният преглед на финансите и маржовете на печалба е от съществено значение за поддържане на рентабилността. Наблюдението на пазарните тенденции и поведението на клиентите помага при повторното калибриране на плановете за покупки, за да се приведат в съответствие с променящите се изисквания.

Оценка на опциите за финансиране и допълнителните разходи: Тъй като по-високите лихвени проценти оказват влияние върху разходите за заеми, проучването на алтернативни източници на финансиране като финансиране на веригата за доставки става решаващо. Адаптирането на финансови и заемни споразумения за стабилизиране на изплащанията и оптимизиране на оборотния капитал е жизненоважно за справяне с финансовите предизвикателства.

Технологичен напредък за оперативна ефективност:Изборът на правилния софтуер за оптимизиране на инвентара и инструменти за автоматизация може значително да увеличи оперативната ефективност. Тези технологии подпомагат определянето на оптимални нива на запасите, постигането на баланс между изискванията за запаси и капиталовите инвестиции и осигуряването на рационализирани и икономически ефективни операции.

Платформата на веригата за доставки Streamline е иновативно и стабилно решение, предназначено за прогнозиране на търсенето, планиране на попълване на запасите и S&OP. Нашият авангарден софтуер предоставя на бизнеса инструменти за оптимизиране на техните нива на запаси и ефективно прогнозиране на търсенето, като в крайна сметка подобрява способността за максимизиране на възвръщаемостта на капиталовите инвестиции. За разлика от много други решения, Streamline предоставя много точни и гъвкави възможности за прогнозиране, използвайки усъвършенствани алгоритми и собствена технология под капака.

Долния ред

В заключение, настоящата икономическа среда изисква гъвкавост и проактивни мерки. Чрез възприемането на холистичен подход, който обхваща управление на запасите, устойчивост на веригата за доставки, оценка на разходите, стратегии за финансиране и технологичен напредък, лидерите на веригата за доставки могат ефективно да се справят с по-висока инфлация и лихвени проценти, осигурявайки стабилност и устойчивост в условията на икономическа турбуленция.

Все още разчитате на ръчна работа в Excel за планиране на продажби и операции (S&OP)?

Вижте какво може да направи Streamline за вас

  • Постигнете оптимална наличност на инвентара 95-99%, като гарантирате, че можете постоянно да отговаряте на търсенето на клиентите.
  • Постигнете точност на прогнозата до 99%, получавайки по-надеждно планиране и вземане на решения.
  • Изпитайте до 98% намаление на изчерпването, минимизирайки пропуснатите възможности за продажби и недоволството на клиентите.
  • Намалете излишните запаси с до 50%, освобождавайки ценен капитал и място за съхранение.
  • Увеличете маржовете с 1-5 процентни пункта, повишавайки общата рентабилност.
  • Насладете се на до 56 пъти възвръщаемост на инвестициите в рамките на една година, с възвръщаемост на инвестициите от 100%, постижима през първите три месеца.
  • Намалете времето, изразходвано за прогнозиране, планиране и поръчване с до 90%, позволявайки на вашия екип да се съсредоточи върху стратегически дейности.