Skaffa en demo →

Effekten av ökade räntor och inflation på globala leveranskedjor

I den dynamiska världen av supply chain management tar yrkesverksamma ständigt sig an en rad utmaningar som kan leda till störningar och osäkerheter. Stigande inflation och räntor kan avsevärt påverka leveranskedjans kostnader och finansiell planering. När priserna ökar ökar upphandlingskostnaderna, vilket gör det avgörande för yrkesverksamma att ta itu med dessa utmaningar proaktivt.

I den här artikeln kommer vi specifikt att fokusera på effekterna av hög inflation och räntor på leveranskedjans verksamhet och hur man kan mildra deras effekter.

Stigande inflation

Den stigande inflationen inom försörjningskedjan utgör en mångfacetterad utmaning som påverkar olika aspekter av affärslandskapet. När inflationen eskalerar utövar den press på driftskostnaderna, vilket utlöser ökade priser på råvaror, transporter och andra viktiga komponenter. Sådana kostnadsökningar belastar vinstmarginalerna avsevärt, vilket påverkar företagens finansiella hälsa.

Räntor och inflationskontroll

Centralbanker höjer ofta räntorna i ett försök att hantera inflationen genom att uppmuntra människor att spara pengar. Följaktligen leder detta till minskade utgifter, vilket teoretiskt utlöser en minskning av efterfrågan och i slutändan sänker kostnaderna. Under perioder av fluktuerande efterfrågan och stigande kostnader finns det en frestelse att överge långsiktiga strategier till förmån för omedelbara lösningar. Eftersom kortsiktiga korrigeringar kan tyckas vara lämpliga, är det avgörande att bedöma hur dessa snabba lösningar stämmer överens med framtida marknadsförändringar för att säkerställa en hållbar lönsamhet för verksamheten.

Inverkan av förhöjda räntor och inflation på leveranskedjor

Minskning av investeringar i infrastruktur i försörjningskedjan: Höga räntor minskar attraktiviteten för långsiktiga investeringar i infrastruktur för leveranskedjan för företag. Detta inkluderar oviljan att bygga eller förvärva nya lager eller lagringsanläggningar, uppdatera transportfordon eller implementera digitala förbättringar i försörjningskedjan.

Ökade kostnader för upplåning: Högre räntor höjer kostnaden för att låna, vilket resulterar i ökade utgifter för den dagliga verksamheten som anskaffning av lager, transporter och lagring. Denna ökning av kostnaderna kan minska vinsten och leda till kassaflödesproblem, vilket påverkar ett företags förmåga att investera i leveranskedjans verksamhet eller uppfylla orderkraven.

Nedgång i efterfrågan: Räntorna påverkar konsumenternas utgifter på grund av ökade lånekostnader, vilket resulterar i minskad efterfrågan som direkt påverkar leveranskedjan. Minskad efterfrågan kräver produktionsnedskärningar eller minskade beställningar, vilket påverkar leverantörer längre ner i försörjningskedjan.

Globala konsekvenser för leveranskedjor: Förhöjda räntor i ett visst land kan ge genljud genom globala leveranskedjor, särskilt i fall där länder är starkt beroende av att låna för sin verksamhet. Följaktligen möter företag över hela världen ökade lånekostnader, minskade investeringar, minskad efterfrågan och störningar i leveranskedjan när de är sammankopplade som leverantörer eller kunder.

Ökade lagringskostnader: Stigande räntor förstärker kostnaderna för lagerlagring, inklusive lagerkostnader, försäkringar och finansiering. Företag tenderar att mildra dessa kostnader genom att minska lagernivåerna. Denna praxis med smalare leveranskedjor och minskat säkerhetslager ökar dock risken för lageruttag om efterfrågan fluktuerar eller om det uppstår avbrott i leverantörsleveranser.

Hur Supply Chain Managers kan navigera högre inflation och räntor

När inflationen och räntorna stiger, befinner sig chefer för försörjningskedjan att de ligger i framkant när det gäller att mildra återverkningarna på deras affärsstrategier. För att navigera i dessa turbulenta vatten kan flera viktiga tillvägagångssätt stärka leveranskedjorna och upprätthålla driftsstabilitet.

Lageroptimering: Att bedöma och justera lagernivåerna är avgörande för att mildra effekterna av högre räntor. Att utvärdera och finjustera lagernivåer kan frigöra kapital som annars skulle kunna bindas, vilket säkerställer att finansiella resurser finns tillgängliga för viktiga investeringar. Att utnyttja metoder som ABC/XYZ-analys och lagerhälsobedömningar gör det möjligt för chefer att fokusera på högvärdiga produkter, vilket optimerar lagret för ihållande kundefterfrågan.

Förbättra försörjningskedjans motståndskraft: Att bygga motståndskraft i leveranskedjor är avgörande. Implementering av robusta riskhanteringsstrategier, diversifiering av leverantörsnätverk och digitalisering av verksamheten spelar avgörande roller för att skapa smidiga och anpassningsbara leveranskedjor. Förmågan att förutse och förutse störningar stärker ett företags förmåga att navigera i utmanande marknadsförhållanden.

Granska kostnads- och prisstrukturer: Som svar på ökade kostnader på grund av inflation måste försörjningskedjans chefer noggrant utvärdera prisstrukturen. Att föra över förhöjda kostnader på kunderna är en strategi, men en omfattande genomgång av ekonomi och vinstmarginaler är avgörande för att upprätthålla lönsamheten. Övervakning av marknadstrender och kundbeteende hjälper till att omkalibrera inköpsplaner för att anpassas till förändrade krav.

Utvärdera finansieringsalternativ och ytterligare kostnader: Med högre räntor som påverkar lånekostnaderna, blir det avgörande att utforska alternativa finansieringskällor som leverantörskedjefinansiering. Att anpassa finansierings- och låneavtal för att stabilisera återbetalningarna och optimera rörelsekapitalet är avgörande för att hantera finansiella utmaningar.

Tekniska framsteg för operativ effektivitet:Att välja rätt lageroptimeringsmjukvara och automationsverktyg kan avsevärt öka den operativa effektiviteten. Dessa teknologier hjälper till att bestämma optimala lagernivåer, hitta en balans mellan lagerbehov och kapitalinvesteringar och säkerställa strömlinjeformad och kostnadseffektiv drift.

Streamline leveranskedjeplattform står som en innovativ och robust lösning designad för efterfrågeprognoser, planering av lagerpåfyllning och S&OP. Vår banbrytande programvara förser företag med verktygen för att optimera sina lagernivåer och effektivt prognostisera efterfrågan, vilket i slutändan förbättrar förmågan att maximera avkastningen på kapitalinvesteringar. Till skillnad från många andra lösningar ger Streamline mycket exakta och flexibla prognosmöjligheter med hjälp av avancerade algoritmer och proprietär teknologi under huven.

Poängen

Sammanfattningsvis kräver det nuvarande ekonomiska landskapet smidighet och proaktiva åtgärder. Genom att anta ett holistiskt tillvägagångssätt som omfattar lagerhantering, försörjningskedjans motståndskraft, kostnadsutvärdering, finansieringsstrategier och tekniska framsteg, kan försörjningskedjans ledare effektivt navigera högre inflation och räntor, vilket säkerställer stabilitet och hållbarhet inför ekonomisk turbulens.

För mycket manuellt arbete i Excel?

Se vad Streamline kan göra för dig

  • 99+% lagertillgänglighet.
  • Upp till 99% prognosnoggrannhet.
  • Upp till 98% minskning i lager.
  • Upp till 50% minskning av överskottslager.
  • 1-5 procentenheters marginalförbättring.
  • Upp till 56X ROI på ett år. 100% ROI under de första 3 månaderna.
  • Upp till 90% minskning av tid som spenderas på prognoser, planering och beställningar.